Voor ouders

Lees hier alle informatie voor ouders.

Doorgeven van ziekte of afmelden van de leerling

Ziekmeldingen van leerlingen kunt u ‘s morgens vanaf 7.45 uur doorgeven op telefoonnummer 038 4262850 ( conciërge Van der Capellen).

Leerlingen die school moeten verzuimen voor bijvoorbeeld een bezoek aan een dokter of tandarts kunnen ook afgemeld worden bij de conciërge in 1.20 via bovenstaand telefoonnummer, of via een briefje van de ouders.

Is uw kind weer hersteld,  graag een betermelding op bovenstaand nummer.

Verlof aanvraag

Verlof aanvraag voor één of meerdere dagen kan via het verlofaanvraagformulier dat te vinden is onder het kopje “Downloads”. De directeur beslist of het verzoek wordt ingewilligd. Het formulier kan ingeleverd worden bij het leerlingenloket.

 

Schoolkosten

Ouderbijdrage

Het vrijeschoolonderwijs heeft een uitgesproken visie op de ontwikkeling van jonge mensen. Daarom biedt de school  naast de ‘gewone’ schoolvakken ook andere vakken aan: kunstzinnige vorming, toneel, euritmie  en diverse ambachtelijke vakken. Zonder al deze extra’s zou het Michael College geen vrijeschool zijn. De school ontvangt echter alleen bekostiging voor de ‘gewone’ schoolvakken. De extra kosten zijn onder meer voor:

  • materialen (b.v. hout, metaal) in de lessen
  • de viering van de jaarfeesten
  • inrichtingskosten voor bijzondere lessen in het vrijeschoolaanbod

De kosten ervan kunnen alleen maar door ouders/verzorgers worden betaald.  We realiseren ons dat de ouderbijdrage een grote uitgavenpost kan zijn. Maar financiën mogen nooit een belemmering vormen voor het volgen van vrijeschoolonderwijs aan onze school.  Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u dit aangeven bij de directeur van de school, dhr. Versteeg.

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt volgens afspraak verantwoording afgelegd aan de oudercommissie. U kunt de bijdrage als een schenking beschouwen. Openbaar Onderwijs Zwolle, (OOZ), waaronder het Michael College valt,  heeft de hiertoe  benodigde ANBI-status. Dat betekent dat de school dan geen wettelijke verplichting heeft verantwoording over de gelden af te leggen aan de ouders/verzorgers. U kunt de schenking aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor de administratie en inning van ouderbijdragen ontvangen alle ouders aan het begin van het schooljaar een brief waarin de kosten voor het komende schooljaar worden vermeld. Deze kosten zijn samengesteld uit de Ouderbijdrage stichting Voorzieningenfonds, bijdrage oudercommissie en de ouderbijdrage voor het vrijeschoolonderwijs.

De hoogte van de ouderbijdrage is voor schooljaar 2017/2018: €410

Klas 7 en klas 8 gaan in de loop van het schooljaar op werkweek. Hiervoor wordt ook een geldelijke bijdrage van ouders gevraagd. De werkweek in klas 7 kost  ongeveer €100, de werkweek in klas 8 ongeveer €175,-.

Oudercommissie

We houden graag nauw contact met de ouders van onze leerlingen en willen graag weten hoe zij over het onderwijs denken. Daarom is er een oudercommissie in de school. Uit de verschillende klassen kunnen ouders afgevaardigd worden om plaats te nemen in de oudercommissie. De oudercommissie fungeert als klankbordgroep voor directie en coördinator van de school. Ongeveer eens per zes weken komen zij bijeen om het beleid van de school te bespreken. Agendapunten kunnen zowel door de oudercommissie, als door de directie of de coördinator op de agenda geplaatst worden. Eén ouder uit de oudercommissie wordt afgevaardigd om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad van Van der Capellen sg. Het Michael College is officieel onderdeel van deze scholengemeenschap.

Jaarverslagen van de oudercommissie zijn beschikbaar voor belangstellende ouders. U kunt deze digitaal opvragen via onderstaand mailadres.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de oudercommissie via oc.michaelcollege@gmail.com.