Beoordelingen en cijfers

Getuigschriften

Bij de beoordeling van de leerlingen wordt gestreefd naar een meer omvattend beeld dan alleen een cijferrapport. Een cijferrapport zegt immers niets over de ontwikkeling van de persoon zelf; zijn creatieve en sociale vermogens, zijn werkinzet, initiatiefkracht, vindingrijkheid of verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom krijgen onze leerlingen aan het eind van het schooljaar een getuigschrift uitgereikt, waarin een samenvattend beeld wordt gegeven van de ontwikkeling van het kind door het jaar heen. Ook wordt er gekarakteriseerd hoe hij zich de verschillende leervakken heeft eigen gemaakt. Iedere leraar heeft een bijdrage aan het getuigschrift van een leerling. Zo wordt een omvangrijk beeld van het schooljaar geschetst.

Rapporten

In het vrijeschoolonderwijs is de leerstof een middel, en geen doel op zich. Maar aan het einde van de schoolloopbaan doen alle leerlingen eindexamen, en dus komen beoordelingen en cijfers ook in ons onderwijs aan bod.

Drie keer per schooljaar krijgen de leerlingen een cijferrapport mee naar huis.

In klas 7 wordt bij het rapport in april een voorlopige niveauaanduiding gegeven: mavo, havo of vwo.  In klas 8 wordt een definitieve niveauaanduiding gegeven.

Twee keer per jaar worden de 10-minutengesprekken georganiseerd. Ouders kunnen dan, samen met hun kind, korte gesprekken hebben met een aantal docenten naar aanleiding van de rapportresultaten van hun kind.

Letterbeoordelingen

Sommige leerlingen kunnen veel druk ervaren door de cijfers die ze halen. Om die psychologische druk minder te maken hebben we ervoor gekozen om geen cijfers aan de leerlingen in klas 7 en 8 te geven, maar een letterbeoordeling. In klas 9 en 10 krijgen de leerlingen wel cijfers.

De verhouding tussen letters en cijfers is:

  • Zg zeer goed cijfer 9.5 en hoger
  • G goed cijfer 8.0 – 9,4
  • Rv ruim voldoende cijfer 7,0 – 7,9
  • V voldoende cijfer 6,0 – 6,9
  • M matig cijfer 5,0 – 5,9
  • O onvoldoende cijfer 4,9 en lager

Om een duidelijk beeld te houden van het niveau van de leerlingen, hebben de docenten wel een cijferregistratie. Deze is echter niet zichtbaar op Magister voor leerlingen en ouders.

Voor de bevordering naar een volgend jaar wordt het advies van het lerarenteam gevolgd. Dit advies is gebaseerd op twee aspecten:

  • de   doorstroomnormen (klik hier om doorstroomnormen in te zien)
  • de werkhouding, zelfstandigheid, motivatie en organisatie (huiswerkattitude, meenemen van materialen om de les goed te kunnen volgen ed.) van een leerling om de les te kunnen volgen.